محمود شیوازاد

محمود شیوازاد،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه