سحاب حجازی

سحاب حجازی،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
علوم و صنایع چوب و کاغذ
Scopus
  • 327 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 630 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی