دانشجویان دکتری

سحاب حجازی

سحاب حجازی،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / علوم و صنایع چوب و کاغذ / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 420 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۸
Google Scholar
  • 756 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی