سحاب حجازی

سحاب حجازی،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 350 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 660 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی