ساسان صیرفی

ساسان صیرفی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112336
اتاق : 412

پروفایل

  • ، عضویت در کمیتۀ علمی همایش بین‌المللی چالش های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه 1397←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی