اعضای هیات علمی

امین سارنگ

امین سارنگ،

استادیار
  • راهبر قرارداد مطالعات برنامه ریزی ارزش تعیین حریم اکولوژیک رودخانه های شهری تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 09124886710
صفحه رخ نما
Scopus
  • 117 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 240 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

1- تجارت کیفیت منابع آب

2-پویایی سیستمهای منابع آب

3-مدیریت کیفی منابع آب