امین سارنگ

امین سارنگ،

استادیار
  • راهبر قرارداد مطالعات برنامه ریزی ارزش تعیین حریم اکولوژیک رودخانه های شهری تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 09124886710
صفحه رخ نما
Scopus
  • 117 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 240 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

تمایلات تحقیقاتی:

1- تجارت کیفیت منابع آب

2-پویایی سیستمهای منابع آب

3-مدیریت کیفی منابع آب

  • راهبر قرارداد مطالعات برنامه ریزی ارزش تعیین حریم اکولوژیک رودخانه های شهری تهران 1394←…
  • عضو کمیته علمی کنفرانس کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناورهای محیط 1393←1394
  • عضو کمیته علمی کنفرانس کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناورهای محیط 1393←1394
  • عضو کمیته علمی کنفرانس کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناورهای محیط 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی شریف ، دکتری عمران- مدیریت منابع آب

1381 ← 1387

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی

1377 ← 1379

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی عمران

1373 ← 1377

فعالیت های علمی