امین سارنگ

امین سارنگ،

استادیار
  • شهرداری تهران ، راهبر قرارداد مطالعات برنامه ریزی ارزش تعیین حریم اکولوژیک رودخانه های شهری تهران
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 29 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

  • شهرداری تهران ، راهبر قرارداد مطالعات برنامه ریزی ارزش تعیین حریم اکولوژیک رودخانه های شهری تهران 1395←…
  • دانشکده محیط زیست تهران ، عضو کمیته علمی کنفرانس کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناورهای محیط 1393←1394
  • دانشکده محیط زیست تهران ، عضو کمیته علمی کنفرانس کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناورهای محیط 1393←1394
  • دانشکده محیط زیست تهران ، عضو کمیته علمی کنفرانس کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناورهای محیط 1393←1394
  • دانشکده محیط زیست تهران ، عضو کمیته علمی کنفرانس کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناورهای محیط 1393←1394
  • دانشکده محیط زیست تهران ، عضو کمیته علمی کنفرانس کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناورهای محیط 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی