سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی،(بازنشسته)

استاد
  • عضو کمیته تخصصی گسترش علوم و فناوریهای شنناختی شورای گسترش
  • عضو شورای امور بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117459
اتاق : -

پایان نامه ها و رساله ها