سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی،(بازنشسته)

استاد
  • عضو کمیته تخصصی گسترش علوم و فناوریهای شنناختی شورای گسترش
  • عضو شورای امور بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117459
اتاق : -
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی 5105175 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی 5105262 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 2 5105236 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تئوری های سازمانی مدیریت 5105272 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی 5105175 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی 5105262 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1 5105249 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2 5105236 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1