سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی،(بازنشسته)

استاد
  • ، عضو کمیته تخصصی گسترش علوم و فناوریهای شنناختی شورای گسترش
  • ، عضو شورای امور بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117459
اتاق : -

پروفایل

  • ، عضو شورای امور بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1395←…
  • ، ریاست کمیسیون روان شناسی شناختی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 1395←1397
  • ، رپیس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه تهران 1395←1397
  • ، عضو هیات آزمون بورد سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 1395←1396
  • ، عضویت در شورای سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران 1394←1397
  • ، عضو کمیته تخصصی گسترش علوم و فناوریهای شنناختی شورای گسترش 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه هوستون ، مدیریت اموزشی

1351 ← 1355

M.Sc ، دانشگاه تهران ، علوم تربیتی

1349 ← 1351

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات عرب

1342 ← 1347

فعالیت های علمی