اعضای هیات علمی

محمد رضا اسمعیلی گیوی

محمد رضا اسمعیلی گیوی،

دانشیار
  • معاونت اجرایی
  • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
Scopus
  • 65 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 269 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

  • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات 1395←…
  • معاونت اجرایی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، شهید بهشتی ، مدیریت سیستمها

1386 ← 1391

M.S ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت صنعتی

1385 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت صنعتی

1380 ← 1385

فعالیت های علمی