محمد رضا اسمعیلی گیوی

محمد رضا اسمعیلی گیوی،

استادیار
  • معاونت اجرایی
  • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
Scopus
  • 48 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 216 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

پروفایل

  • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات 1395←…
  • معاونت اجرایی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، شهید بهشتی ، مدیریت سیستمها

1386 ← 1391

کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت صنعتی

1385 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت صنعتی

1380 ← 1385

فعالیت های علمی