رحمان صمدزادگان

رحمان صمدزادگان،(بازنشسته)

مربی
  • ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی
  • ، سرپرستی آزمایشگاه استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
استخراج معدن
شماره تماس : 82084232
اتاق : 1st floor

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی معدن

1347 ← 1351

M.Sc ، تهران ، مهندسی معدن

1347 ← 1353

فعالیت های علمی