رضا امیدی

رضا امیدی،

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی