محمد رضا فتحی

محمد رضا فتحی

مرتبه علمی : دانشیار
  • نماینده دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشکده مدیریت و حسابداری
  • عضو هیئت اندیشه ورز دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
  • استاد مشاور انجمن علمی مدیریت خط مشی و سیاست گذاری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Scopus
  • 290 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • 1375 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت - تولید و عملیات

1391 ← 1394

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

1389 ← 1391

کارشناسی ، دانشگاه قم ، مدیریت صنعتی

1385 ← 1389

کلمات کلیدی