غلامرضا رسولیان کسرینه

غلامرضا رسولیان کسرینه،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تهران ، گیاه پزشکی

… ← 1349

کارشناسی ، تهران ، دفع افات

… ← 1345

دکتری ، تهران ، حشره شناسی

… ← 1364

فعالیت های علمی