محمدرضا رجبی

محمدرضا رجبی،

استادیار
  • مشاور علمی اجرایی ریاست کنفرانس بین المللی
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی

پروفایل

  • مشاور علمی اجرایی ریاست کنفرانس بین المللی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی