بهروز رحمانی

بهروز رحمانی،

استادیار
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
صفحه رخ نما
Scopus
  • 223 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
Google Scholar
  • 308 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، فیزیولوژی

… ←

فعالیت های علمی