اعضای هیات علمی

رضا عسکری مقدم

رضا عسکری مقدم،

دانشیار
دانشکده علوم و فنون نوین
بین رشته ای فناوری | مکاترونیک
Scopus
  • 361 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 751 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

پروفایل

  • عضو کمیته ارتباط با صنعت 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، برق-الکترونیک

1379 ← 1386

M.S ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق - کنترل

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز ، مهندسی برق- الکترونیک

1372 ← 1377