فتح اله پور فیاض

فتح اله پور فیاض

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : 86093263
اتاق : 353
Scopus
  • 6430 ارجاعات
  • 48 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 7966 ارجاعات
  • 51 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

… ← 1379

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی - نانوفناوری

… ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

… ← 1383

کلمات کلیدی