پگاه خدیش

پگاه خدیش

موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
شماره تماس : 02122718072

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، زبان و ادبیات فارسی

1380 ← 1385

M.S ، تهران ، زبان و ادبیات فارسی

1376 ← 1379

کارشناسی ، شیراز ، زبان و ادبیات فارسی

1372 ← 1376

فعالیت های علمی