پیام زرافشان

پیام زرافشان،

دانشیار
  • رئیس مرکز انفورماتیک پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی / پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 247 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 378 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال