ناهید نادری بنی

ناهید نادری بنی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 29 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت آموزشی

1388 ← 1392

فعالیت های علمی