ناهید نادری بنی

ناهید نادری بنی

مرتبه علمی : استادیار
  • مدیریت اثر پژوهشی
  • پروژه یابی ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی
  • مهارتهای یاددهی و یادگیری
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
  • 99 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه اصفهان ، مدیریت آموزشی

1388 ← 1392

M.S ، اصفهان ، مدیریت آموزشی

1384 ← 1386

کارشناسی ، اصفهان ، علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

1380 ← 1384

کلمات کلیدی