محمد محمدی مسعودی

محمد محمدی مسعودی،

استادیار
دانشکده علوم و فنون نوین
بین رشته ای فناوری
اتاق : 354
Scopus
  • 149 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 182 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.