محمد محمدی مسعودی

محمد محمدی مسعودی،

استادیار
دانشکده علوم و فنون نوین
بین رشته ای فناوری
Scopus
  • 112 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 146 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه گنت- بلژیک ، مهندسی برق- نانوالکترونیک

… ←

فعالیت های علمی