مریم ناخدا

مریم ناخدا،

استادیار
  • عضو شورای بررسی مسائل و مشکلات دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران
  • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 19 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 59 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش شناسی تحقیق 4319138 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 4319064 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 4319064 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار تحقیق 4319065 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار 2 4319107 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش تحقیق در مطالعات آرشیوی 4319151 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کسب و استخراج دانش 4319133 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سازماندهی منابع دیجیتالی 4319110 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1398/04/01 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
کارآموزی 2 4319049 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
کارورزی 4319091 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ممیزی و سازماندهی دانش 4319134 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش تحقیق 4319064 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار تحقیق 4319065 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سمینار تحقیق 4319065 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
طبقه بندی و توسعه علوم 4319125 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
وب معنایی و هستی شناسی 4319130 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت آرشیو (ملی، منطقه ای، تخصصی) 4319150 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
کسب و استخراج دانش 4319133 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سازماندهی منابع دیجیتالی 4319110 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کارآموزی 2 4319049 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2