پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، استراسکلاید ، توسعه و برنامه ریزی شهری منطقه ای

1374 ← 1389

دکتری ، استراسکلاید ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی منطقه ای

1371 ← 1374

کارشناسی ارشد ، استراسکلاید ، توسعه اقتصادی

1370 ← 1371

کارشناسی ارشد ، تهران ، شهرسازی

1357 ← 1365

کارشناسی ، شهید بهشتی ، اقتصاد

1351 ← 1355

فعالیت های علمی