محسن میرمحمدی

محسن میرمحمدی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 66 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 136 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1389 ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1379 ←

فعالیت های علمی