محسن میرمحمدی

محسن میرمحمدی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 74 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 148 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1389 ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1379 ←

فعالیت های علمی