مینا خدادادی

مینا خدادادی،

استادیار
  • رئیس بخش حیوانات آزمایشگاهی
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 02161117081
Scopus
  • 10 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 36 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، فیزیولوژی

1392 ← 1396

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1386 ← 1392

فعالیت های علمی