مینا خدادادی

مینا خدادادی،

استادیار
  • رئیس بخش حیوانات آزمایشگاهی
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 02161117081
Scopus
  • 22 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 41 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا 1399←1399
  • آشنائی با ضوابط، مقررات و برنامه های توسعه دانشگاه 1399←1399
  • تهیه سناریوی تدریس و ویدیوهای آموزشی 1399←1399
  • طراحی تدریس و مدل دستور 1399←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، فیزیولوژی

1392 ← 1396

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1386 ← 1392

فعالیت های علمی