اعضای هیات علمی

مرضیه مهرابی

مرضیه مهرابی،

استادیار
  • عضو شورای فرهنگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
شماره تماس : 02161119041
Google Scholar
  • 16 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

  • عضو شورای فرهنگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی 1400←1402
  • مشاور رئیس دانشکده در امور فرهنگی 1397←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، آموزش زبان فرانسه

1389 ← 1392

M.Sc ، دانشگاه تربیت مدرس ، آموزش زبان فرانسه

1387 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات فرانسه

1383 ← 1387

کلمات کلیدی