مسعود صدری نسب

مسعود صدری نسب،

دانشیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
 • 139 ارجاعات
 • 3 h-Index

پروفایل

 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضو کمیته تخصصی علوم و فنون دریا، شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری 1394←1397
 • استان خوزستان ، دبیر اجرایی ستاد هفته پژوهش در سال 1393 در شهرهای آبادان و خرمشهر 1393←1393
 • استانداری استان خوزستان ، نماینده شورالی عالی علوم، تحقیقات و فناوری در کارگروه پژوهش فناوری و تحول اداری استان خوزستان 1392←1395
 • استان خوزستان ، عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان خوزستان 1392←1395
 • کمیسیون ملی یونسکو ، عضو کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو 1392←1395
 • استانداری استان خوزستان ، نماینده شورالی عالی علوم، تحقیقات و فناوری در کارگروه پژوهش فناوری و تحول اداری استان خوزستان 1392←1392
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، رئیس کمیته علوم غیر زیستی دریا کروه علوم دریا شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1390←1393
 • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 1390←1395
 • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، سرپرست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 1389←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی