محمد علی مهدوی راد

محمد علی مهدوی راد،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، حوزه علمیه ، علوم قرآن وحدیث-سطح 4 حوزه

1375 ← 1382

M.S ، حوزه علمیه ، الهیات ومعارف اسلامی

1369 ← 1373

کارشناسی ، حوزه علمیه ، معارف اسلامی

1364 ← 1367

فعالیت های علمی