مجید سلیمانی دامنه

مجید سلیمانی دامنه،

استاد
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • 1210 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پروفایل

  • معاونت پژوهش و فناوری پردیس علوم 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه خوارزمی تهران ، ریاضی کاربردی

1382 ← 1386

کارشناسی ارشد ، دانشگاه خوارزمی تهران ، ریاضی کاربردی

1379 ← 1382

کارشناسی ، شهید باهنر کرمان ، ریاضی کاربردی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی