محمد ندیری

محمد ندیری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 41 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی