اعضای هیات علمی

علی اردشیرلاریجانی

علی اردشیرلاریجانی،

استادیار
 • عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • وزیر فرهنگ و ارشاد
 • رئیس شورای هنر
 • رئیس گروه تخصصی چند رسانه ای
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پروفایل

 • عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391←1393
 • دبیر شورای عالی امنیت ملی 1384←1386
 • رئیس گروه تخصصی چند رسانه ای 1379←…
 • رئیس شورای هنر 1378←…
 • رئیس سازمان صدا و سیما 1372←1383
 • وزیر فرهنگ و ارشاد 1372←…
 • عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 1371←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی