علی اردشیرلاریجانی

علی اردشیرلاریجانی،

استادیار
  • سازمان صدا و سیما ، رئیس سازمان صدا و سیما
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • شورای عالی انقلاب فرهنگی ، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 1393←1393
  • عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391←1393
  • فزهنگستان هنر ، رئیس گروه تخصصی چند رسانه ای 1379←1393
  • شورای عالی انقلاب فرهنگی ، رئیس شورای هنر 1378←1393
  • سازمان صدا و سیما ، رئیس سازمان صدا و سیما 1378←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی