نسیم کاشف

نسیم کاشف،

دانشیار
 • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی میکروبیولوژی ورودی مهر 1397
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
 • 662 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 964 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

 • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه یادگیری و یاد دهی 1400←1400
 • هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه فعالیتهای بین المللی 1400←1400
 • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی میکروبیولوژی ورودی مهر 1397 1397←1401
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته میکروبیولوژی ورودی سال تحصیلی 90 1392←1394
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته میکروبیولوژی ورودی سال تحصیلی 90 1391←1394
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته میکروبیولوژی ورودی سال تحصیلی 90 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، ، میکروبیولوژی

1387 ← 1377

M.S ، تربیت مدزس ، باکتری شناسی

1387 ← 1380

Ph.D ، تربیت مدرس ، باکتری شناسی پزشکی

1387 ← 1385

فعالیت های علمی