جواد فرهودی

جواد فرهودی،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 255 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ، سازه های ابی

… ← 1358

کارشناسی ، ، ابیاری و ابادانی

… ← 1352

دیپلمای تخصصی ، ، مهندسی آب

… ← 1355

فعالیت های علمی