جواد فاخری

جواد فاخری،(بازنشسته)

مربی
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی / پردیس ابوریحان / گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 44 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، سازه

1364 ← 1369

فعالیت های علمی