جواد فاخری

جواد فاخری،

مربی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 35 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، سازه

1364 ← 1369

فعالیت های علمی