جلال بیگلربگیان

جلال بیگلربگیان،(بازنشسته)

مربی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
وابسته بین المللی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی برق

1348 ← 1352

کارشناسی ، تهران ، مهندسی برق

1347 ← 1351

فعالیت های علمی