ایرج شهبازی

ایرج شهبازی،

استادیار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • عضو هیات علمی و شورای سیاستگذاری همایش بین المللی شمس و مولانا 1398←1398
  • عضو هیات علمی و شورای سیاستگذاری همایش بین المللی شمس و مولانا 1396←1396
  • عضو هیات علمی و شورای سیاستگذاری همایش بین المللی شمس و مولانا 1395←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، شیراز ، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

… ← 1378

کارشناسی ارشد ، دانشگاه بین الملللی امام خمینی ، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

… ← 1382

دکتری ، تهران ، دکتری زبان و ادبیات فارسی

1382 ← 1386

کارشناسی ، تهران ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی