پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، پاریس 2 ، حقوق خصوصی و اسلامی

… ←

دکتری ، پاریس 2 ، حقوق

1351 ← 1355

دکتری ، پاریس 2 ، حقوق جزا

1350 ← 1354

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1343 ← 1347

فعالیت های علمی