حسن رضائی باغ بیدی

حسن رضائی باغ بیدی،

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • عضو کمیته علمی معاونت گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در خارج از کشور 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ، فرهنگ و زبانهای باستانی

1371 ← 1374

فعالیت های علمی