هوشنگ پیرالهی

هوشنگ پیرالهی،(بازنشسته)

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
Scopus
  • 604 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی