حسین مهدوی

حسین مهدوی،

استاد
دانشکده شیمی
شیمی پلیمر
شماره تماس : 61112725
اتاق : -
 • 790 ارجاعات
 • 18 h-Index

پروفایل

 • 228006/ 145 ، عضو شورای تخصصی علوم پایه انتشارات دانشگاه 1394←1396
 • پردیس علوم ، رئیس بخش آنالیز پلیمرھای آزمایشگاه مرکزی پردیس علوم 1394←1396
 • پردیس علوم ، معاونت دانشجویی و فرھنگی پردیس علوم 1394←1395
 • پردیس علوم ، نماینده ھیات اجرایی جذب اعضای ھیات علمی دانشگاه تھران 1394←1396
 • پردیس علوم ، رئیس ستاد امور شاھد و ایثارگر پردیس علوم 1394←1397
 • پردیس علوم ، مدیر بخش پلیمر 1393←1397
 • دانشکده شیمی ، مدیر بخش پلیمر 1392←1393
 • وزارت نفت ، عضو کارگروه تخصصی نظارت عالی بر اجرای سند کاتالیست 1391←1394
 • دانشکده شیمی ، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1389←1393
 • انتشارات دانشگاه تهران ، عضو کمیته انتشارات (علوم پایه) 1389←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شیراز ، شیمی پلیمر

1377 ← 1381

M.Sc ، شیراز ، شیمی پلیمر

1374 ← 1376

کارشناسی ، تربیت معلم تهران ، شیمی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی