حسین مهدوی

حسین مهدوی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی پلیمر
شماره تماس : 61112725
اتاق : -
Scopus
 • 1002 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

پروفایل

 • ، عضو شورای تخصصی علوم پایه انتشارات دانشگاه 1394←1396
 • ، رئیس بخش آنالیز پلیمرھای آزمایشگاه مرکزی پردیس علوم 1394←1396
 • ، معاونت دانشجویی و فرھنگی پردیس علوم 1394←1395
 • ، نماینده ھیات اجرایی جذب اعضای ھیات علمی دانشگاه تھران 1394←1396
 • ، رئیس ستاد امور شاھد و ایثارگر پردیس علوم 1394←1397
 • ، مدیر بخش پلیمر 1393←1397
 • ، مدیر بخش پلیمر 1392←1393
 • ، عضو کارگروه تخصصی نظارت عالی بر اجرای سند کاتالیست 1391←1394
 • ، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1389←1393
 • ، عضو کمیته انتشارات (علوم پایه) 1389←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شیراز ، شیمی پلیمر

1377 ← 1381

M.Sc ، شیراز ، شیمی پلیمر

1374 ← 1376

کارشناسی ، تربیت معلم تهران ، شیمی

1370 ← 1374

فعالیت های علمی