حمید مهینی

حمید مهینی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 420 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
Google Scholar
  • 762 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral ، مریلند ، علوم کامپیوتر

1391 ← 1393

Ph.D ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

M.Sc ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1383 ← 1385

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1383

فعالیت های علمی