پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بال ، روانشناسی

1347 ← 1350

M.Sc ، دانشگاه اگزتر ، تعلیم و تربیت

1340 ← 1344

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، فلسفه علوم تربیتی

1333 ← 1336

فعالیت های علمی