میترا عزتی

میترا عزتی،

استادیار
  • عضو شورای سیاست گذاری پنجمین کنفرانس آموزش و توسعه سرمایه انسانی
  • عضو هسته پژوهشی
  • معاون اداری و مالی دانشکده
  • عضو شورای روابط بین الملل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117538
اتاق : -
Google Scholar
  • 20 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی 5105179 2 22 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی 5105179 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 5103284 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مدیریت منابع انسانی و تحلیل رفتار 5105267 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظارت و راهنمایی آموزشی 5105134 2 22 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظارت و راهنمایی آموزشی 5105134 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی 5105232 3 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 5103284 2 07 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظارت و راهنمایی آموزشی 5105134 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی 5105179 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی 5105179 2 22 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نظارت و راهنمایی آموزشی 5105134 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی کارآفرینی 5120081 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کار عملی مدیریت در سازمان ها 5105189 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1396
بودجه بندی و مدیریت مالی 5105035 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت عمومی 5105151 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کار عملی مدیریت در سازمان ها 5105189 2 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
سازمان ها و قوانین آموزش پرورش 5105066 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظارت و راهنمایی آموزشی 5105134 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1