هما اصفهانیان

هما اصفهانیان،

استادیار
  • استاد مشاور علمی
  • روزی با دانشگاه تهران
دانشکده اقتصاد
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

  • روزی با دانشگاه تهران 1398←…
  • استاد مشاور علمی 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، اسکس ، اقتصاد

… ←

فعالیت های علمی