پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، اقتصاد

… ← 1348

کارشناسی ارشد ، پاریس 1 ، توسعه اقتصاد

… ← 1353

دکتری ، پاریس 1 ، توسعه اقتصاد

… ← 1355

فعالیت های علمی