ادوین صفری

ادوین صفری،

استادیار
  • شورای اسلامی شهر تهران ، عضویت در کارگروه آب، فاضلاب و خاک، کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران
  • پژوهشکده انرژیهای نو و محیط زیست، دانشگاه تهران ، دبیر علمی دومین همایش ملی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 83 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

  • پژوهشکده انرژیهای نو و محیط زیست، دانشگاه تهران ، دبیر علمی دومین همایش ملی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک 1393←…
  • شورای اسلامی شهر تهران ، عضویت در کارگروه آب، فاضلاب و خاک، کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی