محمد امامی نیری

محمد امامی نیری

مرتبه علمی : استادیار
  • مدیر گروه مهندسی نفت و گاز دانشکده مهندسی شیمی
  • کمیته راهبری دوره دکتری مهندسی نفت - اکتشاف
  • معاون پژوهشی و آموزشی انستیتو مهندسی نفت
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 151 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 174 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • معاون پژوهشی و آموزشی انستیتو مهندسی نفت 1400←…
  • کمیته راهبری دوره دکتری مهندسی نفت - اکتشاف 1399←…
  • مدیر گروه مهندسی نفت و گاز دانشکده مهندسی شیمی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، استرالیای غربی ، ژئوفیزیک و مدلسازی مخازن نفتی

1390 ← 1394

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی نفت - اکتشاف نفت

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه صنعت نفت ، مهندسی نفت - اکتشاف نفت

1378 ← 1382