پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، نبراسکا ، مدیریت بازاریابی

1352 ← 1356

کارشناسی ارشد ، شرقی نیومکزیکو ، مدیریت بازرگانی

1348 ← 1352

کارشناسی ، ایالتی ایووا ، مهندسی شیمی

1346 ← 1350

فعالیت های علمی