غلامحسین الهام

غلامحسین الهام(بازنشسته)

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112337
Google Scholar
  • 7 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، حقوق جزا

1371 ← 1375

M.S ، تربیت مدرس ، حقوق جزا

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1361 ← 1365

کلمات کلیدی