غلامحسین الهام

غلامحسین الهام،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112337

پروفایل

  • مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، حقوق جزا

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، حقوق جزا

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1361 ← 1365

فعالیت های علمی